Voorwaarden en voorwaarden

Op deze algemene voorwaarden is Nederlands recht van toepassing

Toc:

Artikel 1 - Definities

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel 3 - Toepasselijkheid

Artikel 4 - Het aanbod

Artikel 5 - De Overeenkomst

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting van herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en aanvullende garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, beëindiging en verlenging

Artikel 15 - Betaling

Artikel 16 - Klachtenregeling

Artikel 17 - Geschillen

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Artikel 1 - Definities

Onder deze voorwaarden wordt verstaan:

 1. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten worden geleverd door de ondernemer of door een derde op basis van een overeenkomst tussen die derde en de ondernemer;
 2. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4. Dag: Kalenderdag;
 5. Digitale inhoud betekent gegevens die in digitale vorm worden geproduceerd en geleverd;
 6. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 7. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8. Herroepingsrecht betekent de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd op afstand af te zien van de overeenkomst;
 9. Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten, (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 10. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst tussen een ondernemer en een consument waarbij in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11. Onder herroepingsformulier wordt verstaan het Europese herroepingsformulier in bijlage I bij deze voorwaarden. Bijlage I hoeft niet beschikbaar te worden gesteld als de consument niet het recht heeft om zijn bestelling te herroepen;
 12. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

LiftMotive Europa B.V.

Melkweg 16A
1841JJ Stompetoren
Nederland

Telefoonnummer: +31 627365781
Maandag t/m vrijdag 09:00 - 17:00

E-mailadres: info@liftmotive.com

KvK-nummer: 92287980

BTW-identificatienummer: NL865978360B01

Als de activiteit van de ondernemer onderworpen is aan een relevant vergunningensysteem:

gegevens over de toezichthoudende autoriteit.

Als de ondernemer een gereglementeerd beroep uitoefent:

- de beroepsvereniging of -organisatie waarbij hij is aangesloten,

- de beroepstitel, de plaats in de EU of de Europese Economische Ruimte waar deze is verleend,

- een verwijzing naar de beroepsregels die in Nederland van toepassing zijn en aanwijzingen waar en hoe deze beroepsregels toegankelijk zijn.

Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke totstandgekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch op afstand wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg zullen worden toegezonden of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Artikel 4 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten, diensten en/of digitale inhoud. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

Artikel 5 - De Overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De ondernemer zal bij de levering van het product, dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meest recentelijk aan de consument ter beschikking stellen:

(a) het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

(b) de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, of een duidelijke melding van de uitsluiting van het herroepingsrecht;

(c) de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

(d) de prijs inclusief alle belastingen van het product, de dienst of de digitale inhoud; voor zover van toepassing de leveringskosten; en de wijze van betaling, levering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;

(e) de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan een jaar of van onbepaalde duur is;

(f) indien de consument een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.

 1. In het geval van een dure transactie is de bepaling in de vorige alinea alleen van toepassing op de eerste levering.

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Voor producten:

 1. De consument mag een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende ten minste 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet verplichten zijn reden(en) op te geven.
 2. De in lid 1 bedoelde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument of een vooraf door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

(a) indien de consument meerdere producten in dezelfde bestelling heeft besteld: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument hierover voorafgaand aan het bestelproces duidelijk heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een afwijkende levertijd weigeren.

(b) indien de levering van een product uit verschillende zendingen of onderdelen bestaat: de dag waarop de consument of een door hem aangewezen derde de laatste door hem aangewezen zending of het laatste door hem aangewezen onderdeel heeft ontvangen;

in geval van overeenkomsten tot regelmatige levering van producten voor een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

In het geval van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager zijn geleverd:

 1. Consumenten kunnen een dienstenovereenkomst en een overeenkomst tot levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd gedurende ten minste 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument vragen naar de reden van herroeping, maar hem niet verplichten zijn reden(en) op te geven.
 2. De in lid 3 bedoelde bedenktijd gaat in op de dag na de sluiting van de Overeenkomst.

Verlengde afkoelingsperiode voor producten, diensten en digitale inhoud die niet zijn geleverd aan een materiële vervoerder in geval van niet-informatie over herroepingsrecht:

 1. Indien de handelaar de consument niet de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping heeft verstrekt, verstrijkt de bedenktijd 12 maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2. Indien de handelaar de in het vorige lid bedoelde informatie aan de consument heeft verstrekt binnen 12 maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de datum waarop de consument die informatie heeft ontvangen.

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument tijdens de bedenktijd

 1. Tijdens de afkoelingsperiode zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Uitgangspunt hierbij is dat de consument het product alleen mag gebruiken en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou moeten doen.
 2. De consument is alleen aansprakelijk voor schade aan het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3. De consument is niet aansprakelijk voor beschadiging van het product als de handelaar hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument en de kosten daarvan

 1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktijd door middel van het formulier herroepingsmodel of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2. Zo spoedig mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde kennisgeving, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf in ontvangst te nemen. De consument heeft de bedenktijd in ieder geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3. De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijze mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 4. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
 5. De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten van terugzending niet te dragen.
 6. Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de uitvoering van de dienst of levering van gas, water of elektriciteit die niet voor de verkoop gereed is gemaakt, tijdens de bedenktijd in beperkte omvang of hoeveelheid aanvangt, is de consument aan de ondernemer een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan het gedeelte van de verbintenis dat door de ondernemer op het moment van herroeping is nagekomen, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
 7. De consument draagt geen kosten voor de levering van diensten of de levering van water, gas of elektriciteit, die niet zijn voorbereid voor verkoop in een beperkt volume of in een beperkte hoeveelheid, of voor de levering van stadsverwarming, indien:

(a) de handelaar de consument niet de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht, de terugbetaling van kosten bij herroeping of het modelformulier voor herroeping heeft verstrekt, of;

(b) de consument niet uitdrukkelijk om de aanvang van de uitvoering van de dienst of levering van gas, water, elektriciteit of stadsverwarming tijdens de bedenktijd heeft verzocht.

 1. De consument draagt geen kosten voor de volledige of gedeeltelijke levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als:

(a) hij er vóór de levering niet uitdrukkelijk mee heeft ingestemd met de uitvoering van de overeenkomst te beginnen vóór het einde van de bedenktijd;

 1. hij bij het verlenen van zijn toestemming niet heeft erkend zijn recht op herroeping te verliezen; of
 2. de ondernemer heeft nagelaten deze verklaring van de consument te bevestigen.
 3. Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1. Indien de ondernemer de melding van herroeping door de consument langs elektronische weg mogelijk maakt, zendt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen na de dag waarop de consument de herroeping meldt . Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3. De handelaar gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 4. Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de extra kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Artikel 10 - Uitsluiting van herroepingsrecht

De ondernemer kan de volgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1. Producten of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2. Overeenkomsten gesloten tijdens een openbare veiling. Onder een openbare veiling wordt verstaan een verkoopmethode waarbij producten, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden aangeboden aan de consument die persoonlijk aanwezig is of in de gelegenheid wordt gesteld persoonlijk aanwezig te zijn op de veiling, onder leiding van een veilingmeester, en waarbij de succesvolle bieder verplicht is de producten, digitale inhoud en/of diensten af te nemen;
 3. Dienstenovereenkomsten, na volledige implementatie van de dienst, maar alleen als:

(a) de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

 1. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra de ondernemer de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd;
 2. Pakketreizen als bedoeld in artikel 7:500 BW en overeenkomsten inzake personenvervoer;
 3. Dienstencontracten voor accommodatie, indien de overeenkomst een bepaalde datum of periode bestrijkt en anders dan voor woondoeleinden, vrachtvervoer, autoverhuur en catering;
 4. Overeenkomsten met betrekking tot vrijetijdsactiviteiten indien de overeenkomst voorziet in een bepaalde datum of periode voor de uitvoering ervan;
 5. Producten die zijn vervaardigd volgens specificaties van de consument, die niet geprefabriceerd en vervaardigd zijn op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk bedoeld zijn voor een specifieke persoon;
 6. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 7. Verzegelde producten die om gezondheidsbeschermings- of hygiënische redenen niet geschikt zijn om te worden geretourneerd en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 8. Producten die na levering onherroepelijk worden gemengd met andere producten;
 9. Alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij het sluiten van het contract, maar waarvan de levering pas na 30 dagen kan plaatsvinden, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop de handelaar geen invloed heeft;
 10. Verzegelde audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 11. Kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van abonnementen hierop;
 12. De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als:

(a) de uitvoering is begonnen met de uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument; en

 1. de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht zal verliezen.

Artikel 11 - De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

(a) zij het gevolg zijn van wetgeving of bepalingen; of

 1. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 2. De prijzen in het aanbod van producten of diensten zijn inclusief btw.

Artikel 12 - Nalevingsovereenkomst en aanvullende garantie

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2. Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3. Onder aanvullende garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de handelaar, diens leverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan hetgeen wettelijk is vereist in geval van tekortkoming van de consument in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een andere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 14 - Duurtransacties: duur, beëindiging en verlenging

Beëindiging:

 1. Consumenten kunnen een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten (elektriciteit daaronder begrepen) of diensten, te allen tijde opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 2. Consumenten kunnen een overeenkomst die voor een bepaalde periode is aangegaan en die nodig is om regelmatig producten (inclusief elektriciteit) of diensten te leveren, te allen tijde tegen het einde van de periode opzeggen in overeenstemming met de bepalingen van overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van maximaal één maand.
 3. Consumenten mogen:

- op elk moment opzeggen en zijn niet beperkt tot opzegging op een bepaald moment of in een bepaalde periode,

- ten minste op te zeggen op dezelfde manier als ze door hem zijn aangegaan,

- altijd opzeggen met dezelfde opzegtermijn als de ondernemer voor zichzelf heeft bedongen.

Uitbreiding:

 1. Een overeenkomst die is aangegaan voor een bepaalde periode en die strekt tot de regelmatige levering van producten (waaronder elektriciteit) of diensten, mag niet stilzwijgend worden verlengd of vernieuwd voor een bepaalde periode.
 2. In afwijking van het vorige lid mag een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van dag- nieuws- en weekbladen stilzwijgend worden verlengd voor een bepaalde duur van maximaal drie maanden, als de consument deze verlengde overeenkomst tegen het einde van de verlenging kan opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand.
 3. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan en die strekt tot het geregeld afleveren van producten of diensten, mag alleen stilzwijgend voor onbepaalde tijd worden verlengd als de consument te allen tijde mag opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste één maand. De opzegtermijn is ten hoogste drie maanden in geval de overeenkomst strekt tot het geregeld, maar minder dan eenmaal per maand, afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften.
 4. Een overeenkomst met beperkte duur tot het geregeld afleveren van dag-, nieuws- en weekbladen en tijdschriften (proef- of kennismakingsabonnement) wordt niet stilzwijgend voortgezet en eindigt automatisch aan het einde van de proef- of kennismakingsperiode.

Duur:

 1. Als een overeenkomst een duur van meer dan een jaar heeft, mag de consument na een jaar de overeenkomst te allen tijde opzeggen met een opzegtermijn van ten hoogste een maand, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen opzegging vóór het einde van de overeenkomst verzetten.

Artikel 15 - Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de overeenkomst. In geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst gaat deze termijn in op de dag nadat de consument de bevestiging van de overeenkomst heeft ontvangen.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag van consumenten nooit meer dan 50% aan vooruitbetaling op algemene voorwaarden worden gevraagd. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden op uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is hij, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de betalingsachterstand en de ondernemer de consument een termijn van 14 dagen heeft gegeven om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de daaropvolgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer mag ten gunste van de consument afwijken van deze bedragen en percentages.

Artikel 16 - Klachtenregeling

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4. De consument dient de ondernemer minimaal 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen. Na deze termijn ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

Artikel 17 - Geschillen

 1. Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 18 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugsturen als u de overeenkomst wilt herroepen)

- Naar: Quickjack Nederland B.V.

Castricummer Werf 17
1901RW Castricum

info@quickjack-nederland.nl

- Ik/wij* deel/delen* u hierbij, dat ik/wij* onze overeenkomst op

de verkoop van de volgende producten: *

de levering van de volgende digitale inhoud: *

de werking van de volgende dienst: *,

terugroepingen/herroepingen*

- Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst producten]

- Naam consument(en)]

- [Adres verbruikt].

- Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Inhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.